fbpx

FORMULARZ REKLAMACYJNY

REKLAMACJA NA PODSTAWIE RĘKOJMI

 

DANE SPRZEDAWCY

Justyna Ślusarczyk, ul. Geodezyjna 84/5, 03-290 Warszawa, justyna.slusarczyk@justine-in-time.pl.

DANE KLIENTA

Imię i nazwisko:

 

Adres do korespondencji:

 

Adres e-mail:

 

DANE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

Numer zamówienia:

 

Data zawarcia umowy sprzedaży:

 

Nr faktury VAT/paragonu i data wystawienia (fakultatywnie) lub informacja o innym dowodzie zakupu:

 

OZNACZENIE REKLAMOWANEGO TOWARU

Opis towaru (np. rodzaj, model – symbol):

 

Cena towaru:

 

OKREŚLENIE WADY

Opis wady

 

Data stwierdzenia wady:

 

ŻĄDANIE KLIENTA (proszę wskazać właściwe)

A

Nieodpłatna naprawa towaru (usunięcie wady)

B

Nieodpłatana wymiana towaru na nowy

C

Obniżenie ceny towaru

Kwota obniżenia ceny:

 

D

Odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy

(Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna)

ZWROT

PIENIĘDZY (dotyczy jedynie żądania obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy)

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Klienta (ewentualnie inny sposób zwrotu pieniędzy)

 

INNE UWAGI KLIENTA

 

DATA, MIEJSCOWOŚĆ I PODPIS KLIENTA

Miejscowość, data:

 

Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)