fbpx

Konkurs Wygraj spray do stylizacji włosów Hair.Resort marki Kevin Murphy

beach look

Konkurs dotyczy Instagrama. Do wygrania zestaw kosmetyków Kevin Murphy – spray teksturyzujący Beach look Hair.Resort plus dwa mini produkty – szampon i odżywka z linii Repair.

Aby wziąć udział w konkursie:

Wykonaj zadanie konkursowe : Zostaw pod postem komentarz – odpowiedź na pytanie “Jak stylizujesz włosy na plaży?”.

Będzie mi bardzo miło, jeśli polubisz mój profil oraz profil @kevinmurphy_polska i zaprosisz do zabawy koleżanki.

Wdzięczna będę także za 3 lajki i 3 komentarze pod innymi moimi postami.

Konkurs trwa do  25 czerwca 2021. Wyniki pojawią się na moim Instastory oraz dnia 27 czerwca 2021.

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

Wygraj spray do stylizacji włosów Hair.Resort.

hair resort Kevin Murphy

§1 Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Justyna Ślusarczyk, dalej zwana „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 20 czerwca 2021 r. o godz. 23:00, a kończy się dnia 25 czerwca 2021 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiada konto w serwisie Instagram
e) wykona Zadanie Konkursowe.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są członkowie najbliższej rodziny Organizatora.
5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik zamieści na w serwisie Instagram komentarz pod postem konkursowym, odpowiedź na pytanie –  Jak stylizujesz włosy na plaży? (dalej: Zadanie Konkursowe).
6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
7. Uczestnik może wziąć udział niniejszym w Konkursie raz.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram;
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§3. Nagroda i wyłonienie Zwycięzcy
1. Po zakończeniu Konkursu, Organizator dokona oceny przesłanych przez Uczestników odpowiedzi i wyłoni Uczestnika, który najlepiej wykona Zadanie Konkursowe pod kątem atrakcyjności i oryginalności. Organizator wyłoni 3 (słownie: trzech) Zwycięzców. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
2. Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie nagroda w postaci zestawu kosmetyków Kevin Murphy (spray Hair.Resort oraz mini szampon i odżywka z linii Reapir w każdym zestawie) – przedmioty widoczne na zdjęciu w poście. Wartość każdej nagrody wynosi 193,70 zł według oficjalnego cennika marki.
3. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
4. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu  26 czerwca 2021 r.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie nicku Zwycięzcy wskazującego nazwę profilu w profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej dnia 27 czerwca 2021 r. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram. Informacja ukaże się także na Instastory.

6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu komórkowego oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 6 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
9. Nagroda zostanie przesłana przez Premium Distribution – dystrybutora marki Kevin Murphy na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz. W przypadku nieodebrania Nagrody Organizator wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
10. Fundatorem Nagród jest Organizator.
11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
14. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Premium Distribution.
15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną ani inną nagrodę.

§5. Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres e-mail blog@justine-in-time.pl
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody i wydania Nagrody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcy, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail blog@justine-in-time.pl
8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs na Instagramie Wygraj zestaw kosmetyków Kevin Murphy” na adres e-mail justyna.slusarczyk@justine-in-time.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu .
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację.
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2021 r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: 

link TUTAJ

5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.

7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Regulamin opracowany na podstawie wzoru udostępnionego przez radcę prawną Martynę Popiołek z konta @prawny.azyl pobrane za pośrednictwem bloga  wildrocks.pl

Dodaj komentarz